top of page

ส. 12 ต.ค.

|

ศูนย์ฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

พลังตื่นตัวสู่ความสำเร็จ (มวยเต้าซิ่น)

นำสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเบิกร่าเริงกลับคืนมา ด้วยการฝึกปฏิบัติเรียบๆ ง่ายๆ

ระบบลงทะเบียนปิดแล้ว
ติดตามกิจกรรมอื่นๆ
พลังตื่นตัวสู่ความสำเร็จ (มวยเต้าซิ่น)
พลังตื่นตัวสู่ความสำเร็จ (มวยเต้าซิ่น)

วันเวลา & สถานที่

12 ต.ค. 2562 09:30 – 14 ต.ค. 2562 13:00

ศูนย์ฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีสากล, 84 หมู่ 1 บ้านหนองแกใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220

เกี่ยวกับกิจกรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ศึกษารับรู้ว่า เรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตคือสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพคือสมบัติอันล้ำค่าของชีวิต ต้องสนใจ ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตน 
  2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดพลังตื่นตัว และรู้วิธีฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ กายใจสมดุล มีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข
  3. ฝึกฝนกายใจให้แข็งแรง เสริมพลังชีวิต และพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกาย

เนื้อหาหลักสูตร

  1. เรียนรู้วิธีสร้างสุขภาพกายจิตที่สมบูรณ์ ในมุมมองของแพทย์
  2. เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์หัวใจดวงที่สองด้วยการรำมวยเต้าซิ่น และฝึกฝนการรำมวยเต้าซิ่นด้วยกายและจิตอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้โลหิต 9 ระบบใหญ่ไหลเวียนสะดวก เสริมร่างกายให้สดชื่น แข็งแรง และพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ 
  3. เรียนรู้พลังตื่นตัวสู่ความสำเร็จ จากคำบรรยายอ.จ้าวเมี่ยวกว่อ
  4. ศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อจิง จากบทเพลงมวยเต้าซิ่น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจเบิกบาน มีชีวิตที่ผาสุกอย่างยั่งยืน
  5. ฝึกฝนการนั่งสมาธิ และฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวด้วยการเต้นรำ รำมวย และกายบริหาร

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่  12  ตุลาคม 2562 

10.30 น. เข้านั่งประจำตามกลุ่ม , แนะนำข้อปฏิบัติที่ผู้ศึกษาพึงรับรู้

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวคำต้อนรับและแนะนำศูนย์ฝึกฯ :อ.กานดา กิตติการุญจิต

11.00 น. มวยเต้าซิ่น มิติใหม่แห่งการสร้างสุขภาพกายจิตที่สมบูรณ์ 

:ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ น.พ พนัส เฉลิมแสนยากร

12.00 น. รับประทานอาหาร / รับกุญแจห้อง

13.00 น. บรรยายหลักแนวคิดของท่ากระทำและฝึกสอนท่ารำมวย ท่าที่ 1-3 

:อาจารย์ชาวจีน  2 ท่าน

14.00 น. ผู้อบรมฝึกฝนรำมวย ท่าที่ 1-3 

15.00 น. พัก 15 นาที

15.15 น. บรรยายแนวคิดการรำมวยกับเต้าเต๋อจิง ท่าที่ 1-3 :อ.อัญญาวีร์

-ร้องเพลงมวย ท่าที่ 1-3 

16.30 น. สำนึกบุญคุณโลก และนอนรับพลังจากไอดินแสงสีม่วง เพื่อบำบัดและฟื้นฟู

สุขภาพตามธรรมชาติ (นอนรับพลังปฐพี) :อ.โสภิณ  

17.30 น. รับประทานอาหาร 

18.30 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนกายบริหาร และการรำมวยเต้าซิ่น 

สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวย และกายบริหาร 

19.30 น.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ

ในกลุ่มย่อย และแบ่งปันบนเวที

20.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข

(ฟังเพลงประจำวัน) 

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน

(ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันอาทิตย์ที่  13 ตุลาคม 2562 

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. สมาชิกใหม่ฝึกเต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม

สมาชิกเก่าเต้นรำ รำมวย และออกกายบริหารร่วมกัน

06.45 น. นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ (เพลงประจำวัน)

07.30 น. รับประทานอาหาร 

08.30 น.  บรรยายหลักแนวคิดของท่ากระทำและฝึกสอนท่ารำมวย ท่าที่ 4-6 

:อาจารย์ชาวจีน 2 ท่าน

09.30 น.  ผู้อบรมฝึกฝนรำมวย ท่าที่ 4-6

10.30 น.  พัก 15 นาที

10.45 น. บรรยายแนวคิดการรำมวยกับเต้าเต๋อจิง ท่าที่ 4-6 :อ.อัญญาวีร์

-ร้องเพลงมวย ท่าที่ 4-6 

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต :อ.ฐิติรัตน์ พรนพวัชร์

ลำนำคัมภีร์เต้าเต๋อจิง, ลำนำชาวเต้าซิ่น

13.30 น.  บรรยายหลักแนวคิดของท่ากระทำและฝึกสอนท่ารำมวย ท่าที่ 7-9 

:อาจารย์ชาวจีน 2 ท่าน

14.30 น.  ผู้อบรมฝึกฝนรำมวย ท่าที่ 7-9

15.30 น. พัก 15 นาที

15.45 น.  บรรยายแนวคิดการรำมวยกับเต้าเต๋อจิง ท่าที่ 7-9 :อ.อัญญาวีร์

-ร้องเพลงมวย ท่าที่ 7-9

17.00 น. รับประทานอาหาร 

18.00 น. เต้นรำ รำมวย และออกกายบริหารเต้าซิ่นพร้อมกัน

19.00 น.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มย่อยและเขียนประสบการณ์

20.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเพื่อบรรพบุรุษและไตรภพสันติสุข 

20.30 น.  พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน

  (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันจันทร์ที่  14  ตุลาคม 2562 

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. สมาชิกใหม่ฝึกเต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม

สมาชิกเก่าเต้นรำ รำมวย และออกกายบริหารร่วมกัน

06.45 น. นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ(เพลงประจำวัน) 

07.30 น. รับประทานอาหาร / เก็บสัมภาระ

09.00 น. ชีวิตคืองานที่สำคัญที่สุด :อ.วรินทรา วงศ์ส่องจ้า

10.45 น.  พัก 15 นาที

11.00 น.  แบ่งปันธรรมปีติความสุขและความสำเร็จจากการฝึกปฏิบัติร่วมกัน 

:อ.อัญญาวีร์ อุดมโชควิจิตร์

- พิธีปิด / ร่วมร้องเพลงพบกันใหม่(1 รอบ) + เต้นเพลงพบกันใหม่(1 รอบ)

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2041531-5 / 086-3373721 / ID Line : daode18 หรือ @daoxin 

วิธีเดินทางไปเอง (Google Map)

การชำระค่าคอร์ส

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-4-15015-7 หรือ prompay ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 010 553 905 4091... กรุณาชำระภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่แฟกซ์ 02-2041530 หรืออีเมล์ daodexinxi@gmail.com หรือ ID Line : daode18 หรือ @daoxin

ดำเนินการโดย

บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด

75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กทม. 10110 

โทร. 02-204-1531-5

บอกต่อ

bottom of page