top of page

ท่านเหลาจื่อถือกำเนิดในยุคสมัยชุนชิว ที่หมู่บ้านฉวี่เหริน ตำบลลี่ อำเภอขู่ แคว้นฉู่ มีนามว่า เอ่อ แซ่หลี่


เหตุใดหลี่เอ่อจึงถูกเรียกว่า "เหลาจื่อ" เล่า ?
ลู่เต๋อหมิง ในราชวงศ์ถาง ได้กล่าวไว้ใน "คำแปลคัมภีร์" ว่าในสมัยโบราณ เรียก อาจารย์ว่า "จื่อ" คำว่า "เหลาจื่อ" ก็มีความหมายว่า "อาจารย์ผู้อาวุโส"


ท่านเหลาจื่อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นขุนนางในหอสมุดแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หน้าที่นี้ล้วนแล้วแต่ให้ผู้นำในวงวิชาการ หรือบุคคลมีชื่อเสียงมารับผิดชอบ

LaoZi.jpg
bottom of page