top of page

กระดูกงอกที่คอ จะสื่อพัฒนาอย่างไร

ถาม ภรรยาผมเนื่องจากวิงเวียนศีรษะ ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจตรวจเช็คแล้ววินิจฉัยว่า มีกระดูกงอกที่คอ ความดันโลหิตต่ำเล็กน้อย ผมจะช่วยเธอพัฒนาศึกษาปฏิบัติอย่างไร ?


ตอบ ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการเรียบเรียงสาระถ้อยคำภาษาอาจทำได้ดังนี้ “ฉิ่งจ้าวเหล่าซือเก๋ยหนี่เต้าเต๋อซิ่นซี ขอให้เธอจงไม่เวียนศีรษะ กระดูกคอจงคลายออก และเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง กระดูกงอกจงหายไป เลือดบริเวณกระดูกคอจงไหลเวียนดี มีสมรรถนะปกติ ความดันโลหิตปกติ ดี !” พัฒนาเป็นเวลา 8 นาที

ขั้นตอนที่ 2 ให้ภรรยาของคุณพัฒนาด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 3 คือ ออกกายบริหารและรำมวยทุกเช้า-เย็น เจียดเวลานั่งสมาธิทุกวัน ฟังเทปดนตรีชีวิต อ่านหนังสือให้เข้าใจลึกซึ้ง ร่วมฝึกปฏิบัติในวันสุดสัปดาห์ ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะให้มาก ใช้พลังแม่เหล็กของการร่วมฝึกปฏิบัติรวมหมู่ให้เป็นประโยชน์ ดูดซับแสงศักดิ์สิทธิ์ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาพลังภายในของตนให้มากยิ่งขึ้น การที่จะพัฒนาให้สัมฤทธิ์ผล มีเหตุผลสำคัญมากอันหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ การปรับภาวะจิตให้ถูกต้อง อย่าได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการต่อสู้แย่งยื้อ อย่าสนใจในสิ่งที่ทำให้โกรธแค้น อย่าพะวงในเรื่องที่ทำให้หวาดกลัว ต้องจำแนกการเปลี่ยนแปลงทุกระยะของตนได้อย่างชัดเจน ต้องมองเห็นความก้าวหน้าของตนในแต่ละวันได้อย่างชัดเจน ต้องมองเห็นตนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอย่างชัดเจน หลังจากฝึกฝนสติปัญญาเช่นนี้แล้ว จิตของเราจึงจะปลื้มปีติยินดี อุปสรรคแห่งชีวิตนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีจำนวนมาก เราจำเป็นต้องมีประสบการณ์จึงจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประมวลกฎเกณฑ์สีทองเกี่ยวกับสุขภาพ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 225-226
5 views0 comments
bottom of page