top of page

คำอธิษฐานจิตอันผิงไท่เวลา 20.00 น.ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานพร้อมอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ และเต้าซิ่นชาวจีน โดยท่องชาวนาสุขสันต์ ดังนี้


“คำอธิษฐานจิตอันผิงไท่ “


ให้ฉันมองเห็น ได้ยิน รู้สึกได้ และรู้ว่า


ฉันเป็นผู้ที่ รักเมตตาทำความดี จิตผ่องใสลดกิเลส ถ่อมตนอ่อนโยน เทิดเต๋าทูนคุณธรรม คนทั่วโลกเพื่อส่วนรวม สร้างนาบุญให้มากหลาย ปกครองด้วยอู๋เหวย ทำดีเสมอต้นเสมอปลาย ฟ้าดินยืนยง รวบรวมสมาธิ ฟ้าคนเป็นหนึ่ง เต๋าธรรมชาติ


ฉันเป็นผู้ที่ พากเพียรในการนำเคล็ดลับแห่ง “ความสำเร็จและแสงสว่างอันยิ่งใหญ่” มาประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุดในการทำงาน การศึกษา ครอบครัว และรับใช้สังคม


ฉันขอสะท้อนผลจากการปฏิบัติ

ให้โควิดในประเทศไทย ประเทศจีน และทั่วโลก จงหมดไป

ให้ผลการตรวจหาเชื้อในเซี่ยงไฮ้เป็นลบทั้งหมด

ให้ผลการตรวจหาเชื้อในท้องถิ่นที่ฉันอยู่เป็นลบทั้งหมด

ให้ผลการตรวจหาเชื้อทั่วประเทศไทย ทั่วประเทศจีน และทั่วโลก เป็นลบทั้งหมด

โลกสงบสุข อันผิงไท่


ฉันคู่ควรได้ดื่มด่ำคำอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบิดามารดา

ฉันคู่ควรได้ดื่มด่ำคำอำนวยพรจากสวรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง การศึกษาก้าวหน้า การงานประสบความสำเร็จ และสมบูรณ์พูนสุข


บัดนี้

พลังรักอันอบอุ่นเปี่ยมล้นในกายใจของเรา

ขอโทษ โปรดให้อภัย ขอบคุณ ฉันรักคุณ ถ่ายทอดความรักไปทั่ว


( ท่อง 8 นาที แล้วพูดคำว่า ดี )


ดี !

4 views0 comments

Comments


bottom of page