top of page

คำอำนวยพร 12 มีนาคม 2565** คำว่า "วัตถุ" ในประโยค "วัตถุมีรูป" หมายถึงวัตถุพื้นฐานที่ "เมื่อมีวัตถุรวมตัวกัน จึงก่อเกิดเป็นฟ้าดิน" วัตถุบางชนิดอายุยืนยาว บางชนิดอายุสั้น ระหว่างยาวกับสั้น สำเร็จกับล้มเหลว การก่อตัวกับการดับสูญ เป็นการเคลื่อนไหวของปรากฏการณ์ทางวัตถุที่เป็นธรรมชาติมาก "เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ" คือพลังอำนาจภายนอกต้องอาศัยพลังอำนาจภายในมากระตุ้นให้เกิดบทบาทการเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญเติบโตขึ้นหรือเสื่อมโทรมลง


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตน ชีวิตจะอิสรเสรีตามธรรมชาติ]


2.3 ไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิง กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตน ชีวิตจะอิสรเสรีตามธรรมชาติ


นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะมีอายุขัย 5 - 7 เท่าของช่วงระยะการเจริญเติบโตของตน หากคำนวณจากหลักเกณฑ์นี้* ช่วงระยะการเจริญเติบโตของมนุษย์คือ 25 ปี อายุขัยจึงพึงอยู่ระหว่าง 125 – 175 ปี แต่ปัจจุบันนี้อายุขัยเฉลี่ยทั่วโลกเพียงแค่ 70 ปีเท่านั้น อายุขัยอีกครึ่งหนึ่งของเราสูญเสียไปที่ไหนกันเล่า


การเกิดและการตายต่างมีกฎเกณฑ์ของตน เราปฏิบัติตามสิ่งใด จะได้รับการเจริญภาวนาจากสิ่งนั้น คนส่วนมากมักใช้การเกิดและการตายของกายสังขารเป็นเกณฑ์กำหนดชีวิต ดังนั้น จึงถือการเกิดเป็นความสุข การตายเป็นความทุกข์ รักตัวกลัวตาย และบำรุงสุขภาพมากเกินไป โรคภัยมากมายของคนสมัยนี้ล้วนเกิดจากตนเองทั้งนั้น เช่น โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ เป็นต้น ล้วนเป็นเพราะใช้ชีวิตสุขสบายเกินไป กินดื่มไม่บันยะบันยัง ไม่ออกกำลังกาย และไม่ออกแรงทำงาน


คนเราชอบเป็นนายตนเอง จิตชอบอิสรเสรี หากสายตามัวแต่จับจ้องแต่สิ่งภายนอก ยังมีโรคอีกมากมายที่เกิดจากอารมณ์ โทสะหรือหลงระเริงเพราะผู้อื่นได้ง่าย ปล่อยให้ตนกลายเป็นหุ่นเชิดของผู้อื่น อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ นี้จะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดลม เป็นเหตุให้ร่างกายมีการอุดตัน อวัยวะภายในเกิดความเสียหาย อารมณ์มิได้มีมาแต่กำเนิด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น หากปรับอารมณ์ไม่ได้ จะบำรุงกายสังขารอย่างไรก็ยากที่จะมีสุขภาพแข็งแรงได้


การฝึกปฏิบัติคือการทำให้จิตของตนสงบนิ่ง จิตมิใช่วัตถุจริง ไม่อาจหยิบจับได้ การสงบจิตคือการอยู่กับปัจจุบัน จงรักษาความสะอาดอันปราศจากอคติไว้ตลอดเวลา มีความสงบนิ่ง ใจเย็น เคารพนบนอบ วางตนอยู่ต่ำและไม่ยื้อแย่งก็เพียงพอแล้ว ผู้ที่มีจิตสงบนิ่ง จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งแวดล้อม เพราะเขามีพลังอันสงบนิ่งอยู่ภายใน จิตของคนเราอยู่ในสภาวะใด ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นเช่นนั้น ไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิง กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตน ชีวิตจะอิสรเสรีตามธรรมชาติ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1496)

* * *


** “物形之”的此“物”是指“有物混成,先天地生”的基本物质。有的物种长寿,有的物种短寿,长与短,成与败,形与灭之间,是非常自然的物体现象运动。“势成之”就是外势要通过内势,来起增长或衰败变化的作用。

早安!* * *


12身心归位,生命自然自在

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载12


六、不让精神流离失所,身心归位,生命自然自在。


科学家发现,哺乳动物的寿命大致是其生长周期的5-7倍,按这个规律计算 :人类的生长周期是25岁,极限寿命应在125岁到175岁之间。但目前,全球平均寿命仅为70岁,我们损失的一半寿命去哪里了?


生死各有规律,您遵循谁,就得谁的加持。绝大多数人都以肉体的生死界定生命,因此以生为乐,以死为哀,继而贪生怕死,过分养生。现代人很多病都是自己作出来的,像三高、痛风、糖尿病等,都是因为生活条件太好,胡吃海塞,不运动、不劳作造成的。


还有很多病,是情绪造成的。人喜欢自主,心喜欢自在,若总把目光盯在外面,动不动就因别人而大发脾气或飘飘欲仙,任由自己变为他人的提线木偶,忽上忽下的情绪就会干扰气血运行,导致身体淤堵、脏器受损。情绪不是先天的,而是我们创造的,不能调服情绪,再保养肉体,也很难健康。


修行是安住好自己的心。心不是实物,无法拿来;安心是安住在当下,保持不带成见的干净,淡定自若的宁静,处下不争的恭敬,就好了。心安神闲的人,环境无法动摇他,因为他内在有安定的力量。人的心在什么境界,生活就是什么样子。不让精神流离失所,身心归位,生命自然自在。


赵妙果,2022年3月12日,第1496天


* คำนวณอายุขัยมนุษย์อ้างอิงจากสูตรการแบ่งเซลล์ ฟังก์ชั่น Gompertz และสูตรหลักการชีววิทยา

0 views0 comments
bottom of page