top of page

คำอำนวยพร 17 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021** ทุกคนล้วนสามารถใช้ชีวิตที่คู่ควรกับคุณธรรมของตน  การรักสิ่งใดมากเกินไปจนทำให้ทุกข์ทรมาน  ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา  เช่นนี้จะไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนได้อย่างไร?  ยิ่งมีสมบัติที่สะสมไว้มาก  พื้นที่ที่พลังงานจะเคลื่อนไหวในชีวิตได้ยิ่งคับแคบ  เช่นนี้จะไม่สูญสลายได้อย่างไร?  เดิมทีคนเรามีชีวิตที่ดี  "รู้จักพอลดละความโลภ" คือคุณธรรมที่งดงามตามธรรมชาติของมนุษย์  ขอเพียงขัดเกลาคุณสมบัตินี้ให้เป็นอัตลักษณ์  เราล้วนสามารถกลับไปสู่ชีวิตที่ยั่งยืนยาวนาน  อุดมสมบูรณ์  และอิสรเสรีได้!


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[เราล้วนได้แต่ใช้ชีวิตที่คู่ควรกับคุณธรรมของตนเท่านั้น]


“ตระหนี่เกินไปจะสิ้นเปลืองมาก”


คำว่า “ตระหนี่” หมายถึง ความโลภและหวงแหนชื่อเสียงจอมปลอมและตำแหน่งมากเกินไป คำว่า “สิ้นเปลือง” หมายถึง ราคาที่ต้องจ่าย หรือค่าทดแทน ประโยคที่ว่า “ตระหนี่เกินไปจะสิ้นเปลืองมาก” หมายความว่า เมื่อมีการยึดติดและความโลภ ไม่ว่าจะมีท่าทีกับตนเอง ผู้อื่น หรือวัตถุภายนอก ย่อมต้องสิ้นเปลืองกำลังวังชาไปเป็นจำนวนมาก และเสียค่าทดแทนยับเยิน


ขอยกตัวอย่าง หากคนเราโลภและหวงแหนชื่อเสียงเกินไป จำเป็นต้องใช้สมองและกำลังวังชาไปมากมาย เพื่อรักษา “ตัวละครที่สร้างขึ้น” นั้นไว้ หรือต้องใช้กระทั่งเงินทองเพื่อรักษาชื่อเสียงจอมปลอมไว้ ยังมีบางคนไม่กล้ายอมรับความผิด บางครั้งเริ่มต้นจากการโกหกครั้งหนึ่ง จากนั้นถลำตัวเข้าสู่การหลอกลวงอย่างไม่สิ้นสุด... เพียงเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของตนไว้ แต่ยิ่งเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของตน ผู้อื่นมักยิ่งใช้ข้อบกพร่องของเรามาโจมตี วางกับดักเพื่อทำร้ายเรา ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้มีมานานแล้ว


“สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน”


“สมบัติ” หมายถึง การเก็บรักษาและสะสม คำว่า “สมบัติล้นฟ้า” หมายถึง การยึดไว้มากเกินไป ส่วนคำว่า “เสียหาย” หมายถึง การสูญเสีย ภัยพิบัติ คำว่า “เสียหายยับเยิน” หมายถึง เสียชีวิตอย่างน่าอนาถ ทั้งประโยคที่ว่า “สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน” หมายความว่า สะสมและกักตุนไว้มากเกินไป กลับจะทำให้สูญเสียมากมายมหาศาล


ประเทศจีนมีคำโบราณกล่าวว่า “เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีความผิด มีสมบัติจะนำภัยมา” ความหมายคือ ตัวคนเราไม่มีความผิด แต่หากในตัวมีของล้ำค่าหายาก จากไม่มีความผิดก็กลายเป็น “มีโทษ” ได้ ดังนั้น เวลาที่คนเรามีชีวิตอยู่หากสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้มาก จะเป็นเหตุให้ผู้คนอิจฉา และนำภัยมา หากตายแล้วยังซ่อนสมบัติไว้มากมาย ก็อาจถูกคนขุดค้นสุสาน ศพตากแดดกลางท้องทุ่งที่รกร้าง ดังนั้น ท่านเหลาจื่อจึงกล่าวว่า “สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน”


บางครั้งความเป็นคนก็แปลก เมื่ออยากได้ในสิ่งที่ยังไม่ได้มา เกิดความกังวล อิจฉา จิตใจสับสนไม่สงบนิ่ง แต่เมื่อได้มาแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียไป จึงเกิดความลังเล หวาดระแวง เป็นทุกข์กังวลกับการได้เสีย การทำลายตนเองเช่นนี้คือใครทำรับผลเองทั้งสิ้น สาเหตุเพราะเขายังไม่รู้ว่า ชีวิตต้องการอะไรจึงจะมีคุณค่า ถือครองอะไรแล้วจึงมีพลังกันแน่ หากแยกแยะสองกรณีนี้ได้ไม่ชัดเจน ยิ่งครอบครองวัตถุภายนอกไว้มาก จะยิ่งทุกข์ทรมานและมีภัยพิบัติมาก


ยังคงเป็นประโยคเดิมที่กล่าวว่า “เราล้วนได้แต่ใช้ชีวิตที่คู่ควรกับคุณธรรมของตนเท่านั้น” ดังนั้น หากรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ ไม่ต้องพร่ำบ่น ขอเพียงเรียกร้องจากภายใน พยายามยกระดับพลังคุณงามความดีของตน เมื่อยกระดับพลังคุณงามความดีสูงขึ้น ความปีติและความผาสุกของเราจะเพิ่มมากขึ้นเอง ภูมิปัญญาและแวดวงความสัมพันธ์จะเติบโตขึ้น สิ่งที่คู่ควรเหล่านั้นจะถูกเราดึงดูดมาเองตามธรรมชาติ เพราะเราคู่ควรกับสิ่งนั้น ดังเช่นคำโบราณที่กล่าวว่า “คนดีดำเนินการที่รากฐาน เมื่อสร้างรากฐานแล้วจึงเกิดวิถีทาง”


มิเช่นนั้น หากเนื่องจากความโลภ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขที่เรารองรับไว้ไม่ไหว จะไม่ต้องเสียค่าทดแทนได้อย่างไรเล่า หากเราทำทุกวิถีทางเพื่อกักตุน ทำให้ท่อส่งพลังงานที่เคยปลอดโปร่งของตัวเองนั้นอุดตัน เช่นนั้นจะไม่นำความตายมาสู่ตนได้อย่างไร


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 17 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1322)

* * *


** 每个人都能过与自己德相匹配的生活,没有那种对于某事物爱得太深切的焦虑痛苦,为了得到没有什么手段是不可以采用的,这样能不付出代价吗?储藏收敛的东西越多,生命内的能量运动空间就越狭窄,这样能不灭亡吗?人,原本都是好命的!“知足寡欲”正是人类天性中的美德,只要亮化这个品质,我们都能回到生命地久天长的圆满、自在之中!


早安!* * *


17过与自己的德相匹配的生活

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载17

“甚爱必大费”


“甚爱”指的是过度贪爱虚名和地位;“费”是指耗费、代价。“甚爱必大费”是说,无论是对自身、对他人、还是对外物,一旦执著贪恋,必然会消耗大量精力、付出惨重代价。


比如,一个人要是过于贪恋名声,为了维持那个“人设”,就不得不花费大量心思和精力,甚至要动用钱财去维护那个虚假的名声。还有些人为了保全自己的好名,而不敢承认错误,有时从圆一个谎开始,不知不觉中陷入了无限的谎言……可你越不敢面对真实的自我,别人往往就越会利用你的缺点来攻击你、设陷阱来害你,这种事情早已屡见不鲜了。


“多藏必厚亡”


“藏”是指收藏、存储;“多藏”则是指过度把持。而“亡”是指损失、灾祸;“厚亡”则是指死得惨烈。“多藏必厚亡”这句话就是说,过量积攒囤积,反而会招致惨重损失。


中国有句古话叫:“匹夫无罪,怀璧其罪。”意思就是,人本身没有罪,但若身怀异宝,没罪也变成“有罪”了。所以,人活着的时候多藏,会招人眼红、遭受灾祸;死了以后如果还多藏的话,恐怕就会被人挖坟掘墓、曝(pù)尸荒野了。所以,老子才说“多藏必厚亡”啊!


人性有时很奇怪,得不到时想要,于是焦虑、嫉妒、百爪挠心;真得到了又怕失去,所以彷徨、猜忌、患得患失。这种自我摧残完全是自作自受!根源就在于他还不知道:生命,到底需要什么才有价值?拥有什么才有力量?弄不清楚这两点,外物拥有的越多,痛苦祸患就越多。


还是那句话:“我们都只能过与自己的德相匹配的生活!”所以,觉得生活不好,不必抱怨,只要内求,努力提升自身的功德力——功德力一旦升高,你的喜悦、幸福就会升华;你的智慧、人脉也会增长,该来的那些东西自然就会被你吸引过来,因为你完全配得上它们。这才是“君子务本,本立而道生”。


否则,你若因为贪恋而不择手段,去获取了自己承载不动的福报享乐,那怎么可能不付出代价呢?你若因为囤积而不择生冷,去堵塞了自己原本通畅的能量管道,那怎么可能不自取灭亡呢?


赵妙果,2021年09月17日,第1322天

3 views0 comments

Comments


bottom of page