top of page

คำอำนวยพร 7 พฤศจิกายน 2564


** รู้จักพอมิใช่ท่าทีที่ไม่กระตือรือร้น การรู้จักพอสามารถบุกเบิกเส้นทางในอนาคตได้ มิใช่การยอมรับผลในปัจจุบันโดยไม่ทำอะไร การรู้จักพอกับความเคยชินในสภาวะปัจจุบันมีความแตกต่างกัน รู้จักพอคือการรับรู้ที่กระตือรือร้น และเกิดจากการมองเห็นกระบวนการพัฒนาสรรพสิ่งอย่างสมเหตุสมผล การรู้จักพอคือความสามารถในการรับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างกระตือรือร้น รู้จักพอคือการมองเห็นขอบเขตการพัฒนาของบางสิ่งบางอย่างที่ "'มี' สำรวจจุดเริ่มและสิ้นสุดได้  'ไม่มี' สำรวจลี้ลับเต๋าได้" สามารถคล้อยตามการพัฒนาของสรรพสิ่ง  รับรู้ถึงจุดที่ควรพอและหยุดได้  นี่คือการปฏิบัติตามกฎที่ดี


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 46 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งเก็บเกี่ยว


[“รู้จักพอสุขนิรันดร์” ทั้ง 3 ระดับ]


บทที่ 46 รู้จักพอสุขนิรันดร์

[เนื้อความ]

ใช้ธรรมะปกครองทั่วหล้า ใช้ม้าทำนาใส่ปุ๋ย ไร้ธรรมะปกครองทั่วหล้า แม้ลูกม้ายังเกิดในสมรภูมิ ผิดหนักที่สุดคือเห็นแก่ตัวและทะยานอยาก ภัยใหญ่หลวงคือไม่รู้จักพอ ไม่มีผิดใดยิ่งกว่าความโลภ ดังนั้น รู้จักพอย่อมสมบูรณ์ยั่งยืน จะมีพอเพียงนิรันดร์


ในบทนี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีเนื้อความว่า “ใช้ธรรมะปกครองทั่วหล้า ใช้ม้าทำนาใส่ปุ๋ย ไร้ธรรมะปกครองทั่วหล้า แม้ลูกม้ายังเกิดในสมรภูมิ” ตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้


- ประเด็นที่ 1 ประเด็นหลักของบทนี้อธิบายความคิดที่ต่อต้านสงครามของท่านเหลาจื่อ


- ประเด็นที่ 2 ระหว่างมีเต๋ากับไร้เต๋า คั่นด้วยด้วยความทะยานอยาก


- ประเด็นที่ 3 การค้นพบ “ระดับที่พอดี” คือการตระหนักรู้ถึงกฎ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1372)

* * *


* * 知足不是一种消极的态度,知足是可以用于开拓未来,而不是被动的接受当前的结果。知足与表面的安于现状是不一样的,知足是积极的认知,是因为看到了事物发展的合理过程,知足是能够积极的接受当下的处境。知足是看到的“常有欲观其缴,常无欲观其妙”的某个事物它发展的边界,能够去顺应事物的发展知晓满足与停止,就是很好的在顺应规律。

早安!* * *


07《知足常乐》的三个层次

《道德经第46章分享暨收获月祝福》连载07


第四十六章 知足常乐


【原文】


天下有道,却走马以粪;天下无道,戎马生于郊。罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,咎(jiù)莫大于欲得。故知足之足,常足矣。


【译文】


治理天下符合道,战马还耕,灌溉农田;治理天下没有道,孕马出征,小马驹在战场出生。罪过没有比私欲更大的,灾祸没有比不知满足更大的,过错没有比贪得无厌更大的。所以知足常足,才是长久的满足。


天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。


本章《知足常乐》共分两段,第一段十八个字,分为三个层次来阐述:


- 第一层次,本章重点阐述了老子的反战思想;


- 第二层次,有道与无道之间,只隔着一个欲望;


- 第三层次,找到“度”就是感知到了规律。


赵妙果,2021年11月7日,第1372天

1 view0 comments
bottom of page