top of page

คำอำนวยพร 9 กุมภาพันธ์ 2565** ขอเพียงทำงานตามหลักการของเต๋า ผู้คนและเรื่องราวรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติเพราะเราปฏิบัติตามเต๋า สุดท้ายดูเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลย แต่เมื่อตนเองดีแล้ว รอบตัวย่อมดีมากไปด้วย นี่คือการ “ปกครองด้วยอู่เหวย” ท่านเหลาจื่อ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการ “ปกครองด้วยอู๋เหวย” คือให้เราศึกษาตามวิถีธรรมชาติ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณสู่คุณภาพ ชีวิตจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[ “ความปรารถนาของปวงชน” ตอนที่ 1 มี 3 ประเด็น]


บทที่ 49 ความปรารถนาของปวงชน


[เนื้อความ]


อริยบุคคลเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน คนดีข้าดีต่อเขา คนไม่ดีข้าก็ดีด้วย เรียกว่า ความดีงาม ผู้มีสัจจะข้าให้ความเชื่อถือ ผู้ไร้สัจจะข้าก็จริงใจ เรียกว่า เชื่อถือความมีคุณธรรม ดังนั้น อริยบุคคลวางตนมีจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วหล้า ปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกัน อริยบุคคลถือปวงชนเป็นลูกหลานของตน


คัมภีร์บทนี้สาธยายต่อจากบทก่อนหน้าถึงอริยบุคคลที่ “รู้เพิ่มเมื่อศึกษา ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย” ดังนั้น จึงไม่เห็นแก่ตัว มักคิดถึงความปรารถนาของปวงชน ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความดีงามและเชื่อถือ คัมภีร์บทนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีเนื้อความว่า “อริยบุคคลเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน คนดีข้าดีต่อเขา คนไม่ดีข้าก็ดีด้วย เรียกว่า ความดีงาม ผู้มีสัจจะข้าให้ความเชื่อถือ ผู้ไร้สัจจะข้าก็จริงใจ เรียกว่า เชื่อถือความมีคุณธรรม” ซึ่งจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้


- ประเด็นที่ 1 อริยบุคคลมิได้มีเพียงโลกุตรจิต ยังมีโลกิยปัญญาด้วย


- ประเด็นที่ 2 การสร้างอริยบุคคล ความดีงามและการเชื่อถือความมีคุณธรรมต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน


- ประเด็นที่ 3 การให้อภัยผู้อื่น คือกระบวนการเปลี่ยนอัตตาเป็นส่วนรวม


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1465)

* * *


* โลกุตระ แปลว่า พ้นโลก อยู่เหนือวิสัยของโลก

* โลกิยะ แปลว่า ยังเกี่ยวข้องกับโลก เรื่องของโลก


** 只要按照道的原则去做事,周围的人和事就会因我的顺道而行自然改变。最终我好像什么都没做,但自己好了,周围也大好了,这就是“无为而治”。老子说“无为而治”的真正目的就是让我们向天之道学习,当量变产生质变,生命就会发生蜕变。早安!

早安!* * *


09 “百姓之心”第一段有三个层面

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载09

第四十九章 百姓之心


【原文】


圣人无常心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善;信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。圣人在天下,歙歙焉为天下浑其心。百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。


【译文】


圣人没有不变的心愿,而是以百姓的心愿为心愿。善良者我善待他,不善者我也善待他,这叫“有德之善”;诚信者我相信他,不诚信者我也相信他,这叫“有德之信”。圣人立身于天下,总是与天下人的心浑然一体。百姓专注于自己的视听,圣人则把百姓当作自己的孩子。

圣人无常心,以百姓心为心。

善者吾善之,不善者吾亦善之,德善;

信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。

本章紧接着上一章而谈,圣人“为学日益,为道日损”,因此没有私心,总是想百姓所想,善待和信任所有人。本章分为两段,第一段共三十九个字,分三个层面来阐述:

第一层面,圣人不但有出世的心胸,还有入世的智慧;

第二层面,打造圣人,德善、德信必须同步走;

第三层面,包容他人,就是化小我为大我的过程。


赵妙果,2022年2月9日,第1465天


0 views0 comments
bottom of page