top of page

ทำเรื่องผิดเต้าเต๋อเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มีผลต่อการฝึกปฏิบัติเต้าเต๋อหรือไม่

ถาม ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบงานที่สำคัญของบริษัท บางครั้งเพื่อให้ได้ผลประโยชน์บ้าง จะทำในเรื่องที่ผิด

เต้าเต๋อ (ศีลธรรมคุณธรรม) ในใจรู้สึกขัดแย้งกันมาก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติเต้าเต๋อซิ่นชีของตนหรือไม่


ตอบ การทำการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเป็นเรื่องที่สมควร แต่ไม่อาจฝ่าฝืนเรื่องเต้าเต๋อ ปัจจุบันมีนักธุรกิจที่เป็นนักบุญจำนวนไม่น้อย มองอาชีพของตนเป็นเรื่องเต้าเต๋อที่ยิ่งใหญ่ควรได้รับการพัฒนาและให้คนในสังคมทำงานด้านนี้เป็นอาชีพ และผลประโยชน์ที่ได้มิใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกข์และภัยพิบัติ นี่คือวิธีการเพื่อส่วนรวมและไร้อัตตาของเต๋าที่ยิ่งใหญ่

เมื่อปฏิบัติเช่นนี้จะประสบความสำเร็จมากมายเองCR.โลกสุขพลานามัย นิตยาสารเต้าซิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 25502 views0 comments

Comments


bottom of page