top of page

บทที่ 43 อู๋เหวยมีคุณ

สิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดในโลก

ย่อมชนะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้

สิ่งไร้รูปไม่มีช่องก็ผ่านได้

ข้าจึงทราบว่าอู๋เหวยมีคุณ

การสอนโดยไร้วาจา

“อู๋เหวย” มีคุณ

โลกนี้คนทำได้มีน้อยมาก


คติธรรม

1) สิ่งที่มีรูปมีร่างมีวันสูญสลาย สิ่งที่ไร้รูปไร้ร่างไม่มีวันดับสูญ

2) การฝึกบำเพ็ญ มิใช่ไปแสวงหา “สิ่งมี” แต่ย้อนสู่ “สิ่งไม่มี” ของชีวิต “ไม่มี” เป็นต้นกำเนิด “มี” เกิดจาก “ไม่มี”

3) แม้พูดแล้วมีบทบาท แต่บางครั้งการไม่พูดกลับมีบทบาทมากกว่า ระหว่างพูดกับไม่พูด ต้องจัดการให้เหมาะสม

4) อู๋เหวยนั้นมิใช่ไม่ทำ แต่ทำแล้วต้องปล่อยวาง ปล่อยวางจึงอิสรเสรีและเปิดสถานการณ์ใหม่ได้

5) การฝึกฝนหลอมหล่อต้องปรับจิตใจของตนให้ดีหากไม่ปรับส่วนลึกของจิตใจให้ดีคำพูดจะทำร้ายคนหากวาจาความประพฤติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเซลล์ในร่างกายก็จะไม่เข้ากันด้วย


0 views0 comments
bottom of page