top of page

บทที่ 48 ฝึกฝน “เต๋า” ลดกิเลส

รู้เพิ่มเมื่อศึกษา

ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย

ลดน้อยและลดน้อยลง

ลุถึงภาวะ “อู๋เหวย”

กลับประสบความสำเร็จทุกประการ

การปกครองทั่วหล้าต้องไม่หยุมหยิม

หากบ้านเมืองวุ่นวาย

ย่อมไร้คุณสมบัติการปกครอง


คติธรรม

1) ชีวิตคือการต่อสู้ การบุกเบิก และเติบโตอยู่ท่ามกลางความยากลำบากทุกข์เข็ญ หากเราทนความทุกข์ยากลำบากนี้ได้ ทำให้ลูกหลานไม่ลำบาก จึงจะเป็นความสุขสุดยอดของเรา

2) มีนิสัยใสซื่อ สำเร็จลุล่วงตามธรรมชาติด้วยอู๋เหวย ไม่เลือกงานเช่นนี้จึงจะทำงานชิ้นใหญ่ได้

3) ไม่ต้องแสวงหายังภายนอกอยู่ร่ำไป ต้องหวนกลับมาสำรวจตนเอง คอยสอดส่องตนเอง จิตใจจึงจะได้พักผ่อน

4) สิ่งสำคัญสุดของผู้เป็นนักบริหารคือ ไม่ก่อปัญหาให้ประชาชนเกิดความวุ่นวาย แต่ต้องมีงานโดยไม่มีปัญหา

5) ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องเสแสร้ง เพียงแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือ มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีปัญญา


0 views0 comments
bottom of page