top of page

บทที่ 56 เข้ากับสังคมไม่อวดความสามารถ

Updated: Nov 10, 2021

ผู้รู้ไม่พูดมาก

พูดมากไม่รู้ “เต๋า”

สกัดกั้นความโลภ

ปิดกั้นสิ่งรบกวน

ทำลายพลังฮึกเหิม

ขจัดข้อพิพาทนานา

ปรับแสงให้สมดุล

เข้ากับทางโลก

นี่แหละคุณธรรมล้ำลึก

ผู้ลุ “คุณธรรมล้ำลึก”

ไม่มีสิ่งที่ใกล้ชิด

ไม่มีสิ่งที่เหินห่าง

ไม่มีสิ่งที่เป็นผลประโยชน์

ไม่มีสิ่งที่ทำลาย

ไม่มีสิ่งที่สูงศักดิ์

ไม่มีสิ่งที่ต่ำต้อย

จึงเป็นที่เคารพของคนทั่วหล้า


คติธรรม

1) โปรดระวังคำพูดของตน เพราะปลาหมอตายเพราะปาก สิ่งใดก็ตามที่มีความแหลมคม จะต้องแตกหักแน่นอน จะใช้วาจาทิ่มแทงผู้อื่นไม่ได้ การทะเลาะวิวาทรังแต่จะทำลายตนเองและผู้อื่น

2) ที่ใดมีคนที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง ผู้ไร้ธรรมะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น ผู้มีธรรมะจะสลายความขัดแย้ง

3) เรายินดีชูคบเพลิง อุทิศเวลาและความรู้ไปรับใช้ผู้อื่น รวมทั้งส่องสว่างให้แก่ผู้คนรอบข้าง นี่ก็คือ

การกลมกลืนแสง เราอ่อนน้อมถ่อมตน มิวางตนเหนือผู้อื่น ก็คือการคลุกเคล้าฝุ่น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงสามารถทำให้เรื่องราวดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดอง และสั่งสมพลังให้ชีวิตมีความสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุข

4) ด้วยมีความลึกล้ำจึงมีความอัศจรรย์ เมื่อทำการวิเคราะห์เป็นเวลายาวนานด้วยความสงบลึกซึ้ง จึงรับรู้การปรับความสมดุลและเข้ากันได้ เป็นเพราะได้ปรับให้เกิดความสมดุลและเข้ากันได้ จึงรู้ถึงความอัศจรรย์

5) ปักดอกไม้ที่สวยงามทุกวันมิสู้ปลูกต้นไม้ที่ออกดอกได้ยาวนาน โปรดอย่าสนใจรูปภายนอกของชีวิต พึงสนใจแก่นแท้ของชีวิต

6) ภาวะสูงสุดของการมีชีวิตคือคุณธรรมล้ำลึก คุณธรรมล้ำลึกคือทำลายพลังฮึกเหิม ขจัดข้อพิพาทนานา ปรับแสงให้สมดุล เข้ากับทางโลก ผู้ที่บรรลุภาวะนี้ได้ ขจัดความฮึกเหิมและความวุ่นวายสับสนทั้งปวง ไม่มีจิตใจเอาชนะคะคานแม้แต่น้อย ีคุณธรรมและพลัง ทั้งยังสามารถรับใช้ประชาชนทั่วไปด้วยจิตใจที่กระตือรือร้น มีเพียงภาวะนี้เท่านั้น มนุษย์จึงจะสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้ จึงจะไม่มีจิตแปลกแยก และเป็นผู้มีคุณธรรมอันล้ำลึก มีความสงบและอิสรเสรีได้
1 view0 comments
bottom of page