• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 10 อบรมบ่มเพาะคุณธรรมอันล้ำลึก


รวมเป็นหนึ่งกายกับใจ

ไม่แยกกันได้ไหม

อ่อนโยนแลตั่งใจ

คล้ายทารกได้ไหม ชำระล้างจิตใจ

มีจุดด่างพร้อยหรือไม่

ดูแลรักประชา

คล้อยตามอู๋หวยไหม

ประตูสวรรค์เปิดปิด สงบนิ่งได้ไหม

รอบรู้แลเข้าใจ

อ่อนน้อมได้ไหม กำเนิดสรรพสิ่ง สร้างสรรค์ไม่ถือครอง

สร้างคุณไม่อวดตน

ให้เติบโตไม่ครอบงำ

คือคุณธรรมลำลึก

19 views0 comments