• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 13 โลกดั่งครอบครัวตน


โปรดปรานเหยียดหยามทำให้หวั่นไหว

สนใจมหาภัยดังร่างกายตน

โปรดปรานเหยียดหยาม

ทำให้หวั่นไหวคืออะไร

ผู้ถูกโปรดปรานนั้นต่ำต้อย ดีใจแลตกใจ สญูเสียก็หวั่นไหว

นี่แหละคือโปรดปรานเหยียดหยาม ทำให้หวั่นไหว

อะไรคือสนใจมหาภัยดังร่างกายตน

การที่ข้าประสบมหาภัย เป็นเพราะมีอัตตา

หากข้าไร้อัตตา จะไม่มีเภทภัย

รับใช้คนทั่วหล้าดุจสนใจร่างกายตน

จึงมอบโลกให้เขาดูแล

ด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตน

จึงฝากโลกให้เขาดูแล

9 views0 comments