• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 15 ปฏิบัติตาม "เต๋า" ด้วยความนอบน้อม


นับแต่โบราณมาผู้ปฏิบัติตามเต๋า

เข้าใจได้ลึกซึ้ง ยากจะหยั่งรู้

ด้วยคนทั่วไปยากจะหยั่งรู้ จึงฝืนพรรณนา

ระวังดังเดินข้ามธารน้ำแข็ง

กริ่งเกรงคนรอบข้าง

เคร่งขรึมดังแขกอาคันตุกะ

ปล่อยวางดังน้ำแข็งละลาย

จริงใจไม่เสแสร้ง จิตกว้างดังหุบเขา

สลัวดังน้ำขุ่น ใครทําให้ใสได้

นิ่งจนใส ใครทําให้สงบได้ยาวนาน

มีชีวิตชีวา ผู้รักษาเต๋าได้เช่นนี้

ไม่เรียกร้องเต็มเปี่ยม

เพราะไม่เรียกร้องเต็มเปี่ยม

จึงสามารถรุเก่ารับใหม


16 views0 comments