• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 16 ว่างเปล่าสงบนิ่งย้อนสู่มูลราก


เข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่า

รักษาความสงบนิ่งสุด

สรรพสิ่งกําลังเจริญเติบโต

ข้าใช้หลักนี้สํารวจวัฏจักรของมัน

สรรพสิ่งมีหลากหลาย

ต่างย้อนสู่แหล่งกําเนิด

เรียกว่า "สงบนิ่ง"

ย้อนสู่ภาวะเดิม

เรียกว่า "กฎเกณฑ์

รู้กฎเต๋าเรียก "กระจ่าง"

ไม่รู้กฎ ทําเหลวไหลนําภัยมา

รู้กฎเต๋าจึงรองรับได้

จึงเที่ยงธรรม

จึงรอบคอบ

จึงสอดคล้องธรรมชาติ

จึงสอดคล้องเต๋า

เมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนาน

ชั่วชีวาปลอดภัย

29 views0 comments