top of page

บทที่ 16 ว่างเปล่าสงบนิ่งย้อนสู่มูลราก

Updated: Nov 12, 2021

เข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่า

รักษาความสงบนิ่งสุด

สรรพสิ่งกําลังเจริญเติบโต

ข้าใช้หลักนี้สํารวจวัฏจักรของมัน

สรรพสิ่งมีหลากหลาย

ต่างย้อนสู่แหล่งกําเนิด

เรียกว่า "สงบนิ่ง"

ย้อนสู่ภาวะเดิม

เรียกว่า "กฎเกณฑ์

รู้กฎเต๋าเรียก "กระจ่าง"

ไม่รู้กฎ ทําเหลวไหลนําภัยมา

รู้กฎเต๋าจึงรองรับได้

จึงเที่ยงธรรม

จึงรอบคอบ

จึงสอดคล้องธรรมชาติ

จึงสอดคล้องเต๋า

เมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนาน

ชั่วชีวาปลอดภัย


คติธรรม

1) ต้องเชื่อมั่นว่า ชีวิตมีวิถีโคจรที่ย้อนกลับและพัฒนาของตน ไม่จำเป็นต้องสร้างและเป็นห่วงกังวล

2) คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » เป็นกระจกเงาสำหรับฝึกฝนหลอมหล่อชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ใช้กระจกเงานี้เป็นประโยชน์ในการสอดส่องตนเองและพัฒนาตนให้สมบูรณ์

3) น้อมใจเถิด ปล่อยเขาไปตามเรื่องเถิด เขาจะเติบโตได้ดีเอง เพียงแต่คอยสนใจเอาใจใส่เขา ไม่ต้องควบคุมเขา

4) การให้อภัยที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องฝืนให้อภัย ให้เขาเจริญพัฒนาไปตามสบาย

5) เราใช้ตามองดูโลกภายนอกและผู้อื่นมากเกินไป มองดูจิตของตนน้อยเกินไป

6) เต๋าเป็นของเธอ ของฉัน ของเขา และของเราทุกคน เป็นวิถีอันยิ่งใหญ่ของกายทิพย์เดียวกันซึ่งร่วมใช้ชีวิตในโลก การอธิษฐานจิตให้มนุษยชาติมีความสุข ป้องกันเภทภัย เป็นหน้าที่ร่วมกันของมนุษย์เรา1 view0 comments

Comentarios


bottom of page