• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 17 ข้าคือธรรมชาติ


ผู้นําที่ดี

ประชาชนรู้ว่ามี

ดีรองลงมา

ประชาชนยกย่องและชิดใกล้

ดีรองลงมาอีก

ประชาชนเกรงกลัว

รองลงมาท้ายสุด

คนเหยียดหยาม

ขาดความซื่อสัตย์

จึงมีคนไม่เชื่อถือ

พึงระวัง

คําพูดและการกระทํา

มีผลงานราบรื่น

ประชาชนพากันกล่าวว่า

"อันที่จริง เราเป็นเช่นนี้เอง"

25 views0 comments