top of page

บทที่ 21 ปฏิบัติตามเต๋าเท่านั้น

Updated: Nov 12, 2021

การแสดงออกคุณธรรม

เป็นการติดตามเต๋าโดยสิ้นเชิง

"เต๋า" เป็นวัตถุ ผลุบๆ โผล่ๆ

เลือนรางเอย ในนั้นมีภาพ

รางเลือนเอย ในนั้นมีสิ่งของ

ลึกลํ้ายากจะรับรู้

ในนั้นมีพลังชีวิต

คือความเป็นจริง

ศรัทธาเป็นพลัง

นับแต่โบราณมา

ชื่อไม่ถูกลบเลือน

อาศัยมารับรู้ธาตุแท้ของสรรพสิ่ง

ข้ารู้ผลการพัฒนาสรรพสิ่งด้วยอะไร

"เต๋า" นั่นเอง


คติธรรม

1) ต้องจำแนกรูปลักษณ์วัตถุให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม แต่ต้องก้าวข้ามวัตถุนั้น ต้องเข้าใจรูปภาพอย่างแท้จริง แต่ต้องมีพื้นที่ให้มัน

2) เต๋าธรรมชาตินั้นไร้นาม ไร้รูป ไร้น้ำใจ และไร้ภาพ เพราะเป็นธรรมชาติเท่านั้น

3) การคล้อยตามเต๋าธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องเน้นให้มีคุณธรรมด้วยจิตสำนึก การมีน้ำใสใจจริงไม่เปลี่ยนแปลงได้ มีน้ำใสใจจริงแท้มิใช่ต้องบังคับ แต่เป็นไปเองตามธรรมชาติ

4) การย้อนคืนสู่เต๋าธรรมชาติ สิ่งต่างๆ ในโลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีได้มีเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจได้อย่างชัดเจน

5) ผู้แสวงหาคำสรรเสริญเยินยอจอมปลอมจะมีผลงานไม่มาก ส่วนผู้ไม่ยินดียินร้ายกับคำป้อยอเป็นคนทำจริง จะมีผลงานมาก3 views0 comments

Comments


bottom of page