• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 21 ปฏิบัติตามเต๋าเท่านั้น


การแสดงออกคุณธรรม

เป็นการติดตามเต๋าโดยสิ้นเชิง

"เต๋า" เป็นวัตถุ

ผลุบๆ โผล่ ๆ

เลือนรางเอย ในนั้นมีภาพ

รางเลือนเอย ในนั้นมีสิ่งของ

ลึกลํ้ายากจะรับรู้

ในนั้นมีพลังชีวิต

คือความเป็นจริง

ศรัทธาเป็นพลัง

นับแต่โบราณมา

ชื่อไม่ถูกลบเลือน

อาศัยมารับรู้ธาตุแท้ของสรรพสิ่ง

ข้ารู้ผลการพัฒนาสรรพสิ่งด้วยอะไร

"เต๋า" นั่นเอง

6 views0 comments