top of page

บทที่ 33 การฝึกอบรมของผู้ปราดเปรื่อง


รู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญา

รู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศ

เอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลัง

ชนะตนเป็นผู้เข้มแข็ง

รู้จักพอจึงมั่งมี

มีปณิธานจึงรุดหน้า

ไม่สูญเสียรากฐานเป็นผู้ยั่งยืน

ตัวตายคววามดีอยู่

เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริง3 views0 comments
bottom of page