• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 38 บรรทัดฐานคุณงามความดี


เลิศคุณธรรมไม่ถือตนมีคุณธรรม จึงมีคุณธรรม

ด้อยคุณธรรมแต่ถือว่าตนมีคุณธรรม จึงไม่มีคุณธรรม

ผู้เลิศคุณธรรมสร้างคุณธรรมด้วยจิตสำนึก

ผู้ด้อยคุณธรรมสร้างคุณธรรมด้วยทิฐิ

ผู้เลิศเมตตาธรรมสร้างคุณธรรมด้วยเมตตา

ผู้เลิศเที่ยงธรรมสร้างคุณธรรมด้วยใจรัก

ผู้ถือจารีตเป็นเลิศ ชาวโลกไม่ขานรับ

จึงต่อว่าต่อขานไม่ทำตาม

ดังนั้น สูญเสียเต๋าจึงเน้นคุณธรรม

สูญเสียคุณธรรมหันหาเมตตาธรรม

สูญเสียเมตตาธรรมหันหาความเที่ยงธรรม

สูญเสียความเที่ยงธรรมหันหาประเพณี

อันประเพณีนี้ มีภักดีแลสัจจาน้อย

เป็นการเริ่มความวุ่นวาย

รู้เห็นล่วงหน้าเป็นคำหรู คือเริ่มโง่ไร้สาระ

ดังนั้น รักษาความซื่อ

ไม่หน้าไหว้หลังหลอก รักษาความเรียบง่าย

ไม่เอาความหรูที่ไร้สาระ

ดังนั้น ทิ้งสิ่งหลังคัดสิ่งหน้า

3 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป