top of page

บทที่ 40 ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋า


ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋า

การกระทำนุ่มนวลไม่แย่งชิง

สรรพสิ่งใต้หล้าถือกำเนิดจาก "มี"

มีเกิดจากไม่มี


5 views0 comments
bottom of page