top of page

บทที่ 47 ความอัศจรรย์ของสติปัญญา


ถึงไม่ออกนอกบ้าน

ก็รู้เรื่องทั่วหล้า

ไม่มองออกข้างนอก

ก็รู้กฎธรรมชาติ

เดินทางยิ่งไกลเท่าไหร่

สิ่งที่รู้ยิ่งน้อย

อริยบุคคลไม่ต้องเดินทางก็รู้ได้

ไม่ต้องดูก็รู้มูลเหตุ

ไม่กระทำตามใจกลับได้ผล

4 views0 comments
bottom of page