top of page

บทที่ 66 อ่อนน้อมไม่วางตนเหนือผู้อื่น


เหตุที่ท้องทะเลเป็นที่บรรจบของลำนำ้นับร้อยๆ

เพราะทะเลอยู่ปลายน้ำ

จึงเป็นเจ้าแห่งสายน้ำนับพันหมื่นมาบรรจบ

หากอริยบุคคลจะอยู่เหนือผู้คน

พึงใช้คำพูดที่อ่อนน้อม

จะอยู่หน้าผู้คน พึงต้องวางลาภยศอยู่หลัง

ดังนั้น อริยบุคคลจึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระ

แม้อยู่หน้าแต่ไม่รู้สึกเป็นภัย

คนทั่วโลกจึงยินดีให้การสนับสนุน

ด้วยเหตุที่เขาไม่แย่งยื้อ

จึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาได้

7 views0 comments
bottom of page