• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 69 ประมาทข้าศึกภัยมหันต์

Updated: Aug 15, 2018


พิชัยสงครามว่า

"ไม่รุกรบก่อน

ยินดีตั้งรับ ไม่รุกคืบหน้า

ยอมถอยร่น" นี่ก็คือ มีการปฏิบัติการแล้วแต่ดูเหมือนไม่มี

ชูแขนให้บุกเข้าโจมตีแต่ดูเหมือนไม่ได้ชู

บุกตีศัตรูเหมือนไร้ศัตรู

มือถืออาวุธแต่ดูเหมือนไม่ได้ถือ

ประมาทข้าศึกมีภัยมหันต์

ฃดูหมิ่นข้าศึกจะสญูเสียของวิเศษ

สองทัพประจันหน้ากัน

ฝ่ายรันทดมีรักเมตตาและเป็นธรรมย่อมกำชัย

6 views0 comments