• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 71 รู้จักภาวะจิตตน

Updated: Aug 15, 2018


รู้แต่ไม่คิดว่าตนถูกต้อง คือยอดคน

ไม่รู้แต่กลับคิดว่าตนถูกต้อง จึงเป็นข้อบกพร่อง

อริยบุคคลไร้ข้อบกพร่อง

เพราะท่านแก้ไขข้อบกพร่อง

รู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้น

ท่านจึงไร้ข้อบกพร่อง

7 views0 comments