top of page

บทที่ 71 รู้จักภาวะจิตตน

รู้แต่ไม่คิดว่าตนถูกต้อง คือยอดคน

ไม่รู้แต่กลับคิดว่าตนถูกต้อง จึงเป็นข้อบกพร่อง

อริยบุคคลไร้ข้อบกพร่อง

เพราะท่านแก้ไขข้อบกพร่อง

รู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้น

ท่านจึงไร้ข้อบกพร่อง


คติธรรม

1) สำหรับสิ่งที่ตนรู้ต้องรู้อย่างชัดแจ้ง ส่วนสิ่งที่ไม่รู้ย่อมต้องให้ความเคารพเสมอ

2) ต้นกำเนิดของสิ่งทั้งมวลนั้นยากจะรู้อย่างทะลุปรุโปร่งได้ แต่ในชีวิตกลับมีโอกาสได้พบ

3) จงขจัดจิตที่ยึดมั่นถือมั่น ให้ชีวิตตนกลับไปสู่แรกเริ่มของชีวิต แล้วพัฒนาให้ดีด้วยตนเองได้ง่าย

4) ต้องรับรู้ความเจ็บปวดและการเจ็บไข้ให้ดี จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดและเจ็บไข้ นี่คือฝีมือสำหรับทดสอบชีวิต

5) หากท่านมองเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่องของผู้อื่นเหมือนกับค้นพบจุดอ่อนข้อบกพร่องของตนเองละก็ ชีวิตท่านจะไม่ธรรมดาทีเดียว


3 views0 comments

コメント


bottom of page