• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 75 การบาํรุงรักษาสขุภาพจนเกินเลย

Updated: Aug 15, 2018


การที่ประชาหิวโหย

เพราะถูกรีดนาทาเร้นเกินไป

จึงอดอยากปากแห้ง

การที่ประชาปกครองยาก

เป็นเพราะผู้ปกครองทำตามอำเภอใจ

จึงยากแก่การปกครอง เหตุที่ประชาไม่กลัวตาย

เป็นเพราะผู้ปกครองฟุ่มเฟือย

ประชาจึงไม่กลัวตาย

ไม่ถือบำรุงสุขภาพเกินไป

จึงเป็นผู้ถนอมชีวิต

3 views0 comments