top of page

บทที่ 77 กฎธรรมชาติและหลักเกณฑ์ทางสังคม

กฎธรรมชาติ เหมือนการรั้งคันธนูมิใช่หรือ

สูงไปกดลดต่ำลง

ดันคันสูงขึ้นถ้าเล็งต่ำ

มากเกินก็ลดลง

ไม่พอก็เพิ่มเติม

กฎธรรมชาติ ลดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาด

แต่การปฏิบัติของผู้คนหาเป็นเช่นนี้ไม่

ตัดส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผู้เหลือเฟือ

ใครจะนำสิ่งที่เหลือมาเผื่อแผ่ให้คนทั่วหล้า

มีเพียงผู้มีเต๋าเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ อริยบุคคลสร้างสุขแก่ผู้คนไม่ถือเป็นผลงาน

มีคุณูปการแต่ไม่ยกตนมีคุณธรรม

ไม่ทะเยอทะยานกลับสำเร็จ


คติธรรม

1) ธรรมชาติมีหลักการปรับดุลยภาพ ด้วยการลดส่วนเกินมาเพิ่มส่วนขาด แต่ผู้คนมักจะตัดส่วนขาด

มาสนองความพอใจแก่ผู้มีเหลือเฟือ

2) คล้อยตามเต๋าแต่ไม่คล้อยตามอำนาจอิทธิพล คล้อยตามเหตุผลไม่คล้อยตามคน หลักการนี้ง่ายมาก อย่าได้ผสมปนเป

3) ขยายโอกาสให้มาก จิตใจจึงจะกว้างขวางเอง ขยายเวลาให้ยาวขึ้น วิสัยทัศน์จะยาวไกล การขยายเวลาก็ดี ขยายโอกาสก็ดีย่อมมีรูปแบบที่ใหญ่สมบูรณ์

4) สามารถหลุดพ้นจากกรอบในปัจจุบัน โดยอยู่เหนือกว่า ท่านจะเกิดความปลื้มปีติชนิดที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆ


2 views0 comments
bottom of page