top of page

ฝึกฝนเต้าเต๋อได้ดีมาก เหตุใดยังมีเคราะห์กรรมอีก

ถาม ในยามปกติมีบางท่านฝึกฝนหลอมหล่อได้ดีมาก เหตุใดจึงยังมีเคราะห์กรรมเกิดขึ้นเสมอๆ


ตอบ ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธก็ให้ความสำคัญเรื่องเวรกรรม

สามชั่วอายุคน คนจำนวนมากเมื่อมีกรรมมากีดขวางจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติ เมื่อเราฝึกปฏิบัติ

จนมีความสามารถแล้ว บางครั้งยังมีกรรมกีดขวางอีก เป็นไปได้ว่าเขามาทดสอบท่าน แล้วใครมาทดสอบ

คือเจ้ากรรมนายเวรของชาติปางก่อน ถ้าท่านฝึกจนมีความสามารถมากแล้ว ใกล้จะสอดคล้องกับเต๋าและอยู่เหนือเส้นชีวิตเดิมของตน ดังนั้น เจ้ากรรมนายเวรจึงรีบมาขัดขวางท่าน โดยทั่วไปผู้ฝึกภาวนาจนมีความสามารถแล้ว มักจะเกิดปรากฎการณ์ช่นนี้ เมื่อประสบเรื่องราวเหล่านี้ เราต้องเจรจาเงื่อนไขกับ

เจ้ากรรมนายเวร หวังว่าเขาจะไม่มาขัดขวาง เมื่อเราฝึกฝนหลอมหล่อจนประสบความสำเร็จและย้อนสู่เต๋าธรรมชาติ ค่อยกลับมาช่วยให้เขาหลุดพ้น โดยทั่วไปเขาจะรับได้ ผู้ที่เข้าใจเต๋า ปฏิบัติตามเต๋าและมีความสอดคล้องกับเต๋าธรรมชาติแล้ว จึงมีความสามารถช่วยเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นได้CR.โลกสุขพลานามัย นิตยาสารเต้าซิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 25502 views0 comments
bottom of page