top of page

อะไรคืออุปสรรคความรู้ ที่ไม่สามารถขจัดโรคได้

ถาม อะไรคืออุปสรรคของความรู้ จะกำจัดอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อการขจัดโรคภัยไข้เจ็บและเพิ่มเติมพลังงาน


ตอบ อุปสรรคของความรู้ หมายถึง ถ้ากุมความรู้ผิดๆ ไว้มากเท่าไร อุปสรรคขัดขวาง จิตรู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจซึ้งถึงความเป็นความตายก็ยิ่งมาก ความรู้ที่ผิดๆ จะเหมือนเชือกไร้รูปที่พันธนาการคิดของตนไว้ ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนทัศนะใหม่ ทำลายความเชื่อที่งมงาย เป็นนิมิตหมายถึง การฟื้นฟูสุขภาพของตน และเพิ่มพลังงานCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับรากฐานการก่อเกิดสิ่งปฏิหาริย์ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 2)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 256-2574 views0 comments
bottom of page