top of page

อ่านหนังสือ 23 ก.พ.62

มาอ่านเต้าเต๋อจิงเพื่อเพิ่มพลังจิต พัฒนาตนให้สมบูรณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ดีงามร่วมกัน เริ่มเวลา 8.30 - 12.00 น.
13 views0 comments

Comments


bottom of page