top of page

เต้าเต๋อซิ่นซีคืออะไร ?

Updated: Nov 18, 2021

ถาม เต้าเต๋อซิ่นซีคืออะไร? ช่วยพัฒนาร่างกาย และจิตใจได้อย่างไร?


ตอบ “เต้าเต๋อซิ่นซี คือ "เทคนิคพลังงานธรรมชาติบำบัด ช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตและสุขภาพ" เป็นเคล็ดลับการนำพลังธรรมชาติและพลังคุณธรรมความดีงามของมนุษย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด จิตใจ และร่างกาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นเทคนิคที่นำสื่อที่ดีมีคุณภาพ เป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย และจิตใจ ทำให้พิสูจน์ถึงพลังเต๋าหรือพลังธรรมชาติในร่างกาย รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาประยุกต์กับการศึกษา การงาน และการดำรงชีวิต เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ถ้าเด็กมาฝึกก็จะช่วยยกระดับ EQ และ IQ ส่วนคนที่อยู่ในวัยทำงานก็จะทำให้มีกำลังความสามารถและสติปัญญา ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคนี้จะมีข้อเด่นคือ เรียบง่าย กะทัดรัด สะดวกสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในเวลาอันสั้น จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งต่างประเทศและในประเทศ”


เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เกิดขึ้นจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง ซึ่งประพันธ์โดยปรมาจารย์เหลาจื่อ นักคิดนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของจีนโบราณ เขียนขึ้นมาเกือบ 3,000 ปี มีอักษรเพียง 5,000 กว่าคำ และได้รับสมญาว่าเป็น “ราชาแห่งหมื่นคัมภีร์” เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยกฎธรรมชาติของจักรวาล พูดถึงความลี้ลับของร่างกายและจักรวาล ครอบคลุมทุกศาสตร์ทุกแขนง ประกอบด้วยเนื้อหาเต๋าธรรมชาติ ฟ้าดิน และวิธีของอริยบุคคล ตลอดจนวิธีการฝึกปฏิบัติตนในสังคม วิธีการปกครอง วิธีการบำรุงรักษาสุขภาพ วิธีการบริหารจัดการ และวิธีการฝึกฝนหล่อหลอมจิตใจ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง จึงเป็นกุญแจทองไขสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข และมีสุขภาพแข็งแรง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ได้นำเอาความคิดปรัชญาจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงของปรมาจารย์เหลาจื่อ มาประสานกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบัน นำมาสร้างสรรค์จนได้เป็น "เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” ที่ใช้เทคนิคความคิดเต้าเต๋อจิงเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นในร่างกายของมนุษย์


การที่จะปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 8 สาขา คือ 1.มวยเต้าซิ่น

2.การบริหารเต้าซิ่น

3.ฟังดนตรี และร้องเพลงเต้าซิ่น

4.สมาธิเต้าซิ่น

5.เทคนิคการพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกาย

6.นันทนาการเต้าซิ่น

7.การร่วมฝึกปฏิบัติเต้าซิ่นในวันสุดสัปดาห์

8.การรับใช้สังคม


ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

- เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิตใจให้สงบ และมีความสุข สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุก

ด้าน ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

- ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์

- ช่วยให้ธุรกิจรุ่งโรจน์ การงานราบรื่นประสบความสำเร็จ

- ช่วยในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

- ช่วยให้การศึกษาก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

- ช่วยให้ครอบครัวปรองดองสมานฉันท์

- ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ร่าเริง และมีความสุข

- ช่วยให้อายุยืนยาว
16 views0 comments

Commentaires


bottom of page