top of page

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563

หลักสูตรที่ 2.5 มิติใหม่สู่การพัฒนากายจิตที่สมดุล รังสรรค์ชีวิตที่ผาสุก ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ”

ณ ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีรุ่น 1 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 / ลงทะเบียนที่นี่


รุ่น 2 วันจันทร์ที่ 11 เพฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 / ลงทะเบียนที่นี่


รุ่น 3 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 / ลงทะเบียนที่นี่


รุ่น 4 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 / ลงทะเบียนที่นี่


รุ่น 5 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎมคม - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 / ลงทะเบียนที่นี่


วันแรก (วันจันทร์): มิติสัมพันธ์ ก้าวแรกสู่การพัฒนากายจิตที่สมดุล

07.30 น. พร้อมกันที่สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี/เช็คชื่อ รับป้ายติดกระเป๋าเดินทาง

08.00 น. ออกเดินทางจากสำนักงาน ก.พ.สู่ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)

11.30 น. ต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพร/ลงทะเบียนและรับกุญแจเข้าที่พัก

12.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

13.00 น. กล่าวต้อนรับ/แนะนำหลักสูตร/ตรวจประเมินสุขภาวะเบื้องต้น (Body Analysis)

15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

17.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

18.00 น. ออกกำลังกาย เดินทัศนาจรและสัมผัสพลังพลอยสีแดง

19.00 น. บริหารกายจิต พัฒนาสมองซีกขวา ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง (วันอังคาร): เปิดมิติใหม่สู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้าด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหว รับพลังหยินหยาง ให้กายใจคืนสู่ความสมดุล 07.00 น. กิจกรรมนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ ผ่อนคลายอารมณ์ จิตใจสงบสุข

07.30 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ/ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

09.00 น. ถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบรุ่น

09.30 น. บรรยาย “มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและจิต”โดย ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ น.พ. พนัส เฉลิมแสนยากร 10.30 น. กิจกรรมสาธิตและฝึกรำมวยจีนพัฒนาหัวใจดวงที่สองให้โลหิตไหลเวียนสะดวก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว

11.00 น. บรรยาย “อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค”(clean food) โดย ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง

12.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

13.30 น. ออกกำลังกายฝึกเต้นรำยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ขจัดพิษ เสริมสุขภาพ

14.15 น. บรรยาย “บริหารเงินให้เป็นสุขหลังเกษียณ”

15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 น. แนวทางอาชีพสร้างเสริมรายได้(งานศิลปะสร้างเสริมรายได้)

16.45 น. รับพลังงานไอดินแสงสีม่วงจากธรรมชาติ Soil spa

17.30 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

19.00 น. ออกกำลังกายฝึกเต้นรำยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ขจัดพิษ เสริมสุขภาพ

19.30 น. นั่งสมาธิ ผ่อนคลายอารมณ์ จิตใจสงบสุข

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม (วันพุธ): นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้าด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหว รับพลังหยินหยาง ให้กายใจคืนสู่ความสมดุล

07.00 น. กิจกรรมนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ ผ่อนคลายอารมณ์ จิตใจสงบสุข

07.30 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ/ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

09.00 น. บรรยาย “เทคนิคเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิต” พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ศ.ดร. รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร

12.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

13.30 น. บรรยาย “จิตตปัญญา ภาษาภาพ” พร้อมกิจกรรม โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม ภาควิชาจุล ชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น. ดนตรียกระดับพลังจิต

16.00 น. บรรยาย “คลื่นเสียงสลายความเครียด” พร้อมกิจกรรม โดย ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

18.00 น. ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว ให้กายใจคืนสู่ความสมดุล ฟื้นคืนพลังชีวิตวัยหนุ่มสาว

19.00 น. ดนตรีเสริมธาตุชีวิต บำรุงรักษาสุขภาพ (Music Therapy)

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ (วันพฤหัสบดี): วิธีรังสรรค์ชีวิตที่ผาสุก

06.00 น. ท่องโลกกว้างเดินรับพลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติยามเช้า ออกกายบริหารชมวิวบนยอดภูและถ่ายรูปประทับใจ

07.30 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ/ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

09.00 น. เปิดเวทีเสวนา “สร้างคุณค่าชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณ”

10.30 น. “GPS ของชีวิต” กิจกรรม

12.00 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์(ถ้ำธารลอด) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (แดนสวรรค์ตะวันตก)

15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 น. เทคนิคการใช้ IT ออนไลน์ โมบาย หลังเกษียณ

17.00 น. ปาร์ตี้ ร่วมรังสรรค์ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า (วันศุกร์): ศึกษาดูงานอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้

06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้าด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหว รับพลังหยินหยาง ให้กายใจคืนสู่ความสมดุล

07.00 น. กิจกรรมนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ ผ่อนคลายอารมณ์ จิตใจสงบสุข

07.30 น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ/เก็บสัมภาระ

09.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อัญมณีบ่อพลอย OTOP อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

10.30 น. ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชมนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์: อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้,นั่งรถชมสวนป่าพุทธอุทยาน และแวะซื้อของฝาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางกลับสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยสวัสดิภาพ


การเตรียมตัวเดินทาง

- การแต่งกายชุดเสื้อผ้าสุภาพ สามารถออกกำลังกายได้ และชุดสำหรับงานปาร์ตี้เลี้ยงอำลา (ตามอัธยาศัย) สุภาพสตรีสวมกางเกงได้/งดเกงเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนหรือสายเดี่ยว

- ยารักษาโรคประจำตัว/หมวก/กล้องถ่ายรูป/แว่นกันแดด/รองเท้ากีฬา/ ถุงเท้า/ผ้าพันคอ/เสื้อกันหนาว/ไฟฉาย และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

การชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175 405 0157 หรือ prompay ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 010 553 905 4091

โอนแล้วช่วยส่งหลักฐานการโอนมาที่ email: daodexinxi@gmail.com / Line ID: 0863373721 หรือ daode18


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล เลขที่ 75/60 อาคารริชมอนด์ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทร 02-2041531-3 หรือคุณฐิติรัตน์ พรนพวัชร์ 086-3373721, คุณอัญญาวีร์ อุดมโชควิจิตร์ 082-6953699

111 views0 comments
bottom of page