อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อเกิดที่เมืองโบราณอวี๋ซานของจีน มีการงานและครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุข หลังจากรู้แจ้งเต๋าที่ยิ่งใหญ่บนเขาอวี๋ซานแล้ว ท่านได้นำเอาแก่นสารหลักปรัชญาจาก “คัมภีร์เต้าเต๋อจิง”บูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ สร้างสรรค์เป็น “เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” ซึ่งประกอบด้วย 8 สาขาวิชา  คือ กายบริหารเต้าซิ่น รำมวยเต้าซิ่น ดนตรีเต้าซิ่น เทคนิคพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ร่างกาย  สมาธิเต้าซิ่น  ร่วมฝึกปฏิบัติ นันทนาการเต้าซิ่น และการรับใช้สังคม

เทคนิคนี้สามารถพัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวมตามธรรมชาติด้วยตนเองและช่วยผู้อื่น โดยอาศัยรูปแบบการประสานระหว่างทฤษฎีกับความเป็นจริงเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่ล้ำยุคเหมาะกับคนในยุคปัจจุบัน มีความโดดเด่น เรียบง่าย กะทัดรัด สะดวกเรียนรู้ง่าย มีประสิทธิผลเด่นชัดและรวดเร็ว สามารถใช้ได้รอบด้าน อีกทั้งประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ รำมวย กายบริหาร เต้นรำ ร้องเพลง สมาธิ ฯลฯ ช่วยให้ตนฝึกปฏิบัติเพื่อยกระดับจิต สามารถใช้ในธุรกิจ การงาน การปกครองบ้านเมือง ทั้งยังเป็นวิถีธรรมชาติที่ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสันต์ มีสิริมงคลสมความปรารถนา 

Copy (2) of DSC00425.jpg