top of page

3 ดนตรี

พัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาในร่างกาย

 

เสริมบำรุงอวัยวะภายในให้แข็งแรง  ปรับดุลยภาพในร่างกายโดยอัตโนมัติ  ช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บ ยืดอายุให้ยืนยาว เนื้อหาในเพลงช่วยบ่มเพาะคุณธรรม ยกระดับพลังจิต สร้างสรรค์มงคลชีวิต

ดนตรีชีวิต

7 วัน 7 เพลง

สำหรับนั่งสมาธิ

 

วันจันทร์ - เพลงสันติสุข "ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข" นำธาตุโลหะ มาบำรุงปอด

วันอังคาร - เพลงสดุดีสิริมงคล "สิริมงคลสมประสงค์" นำธาตุไม้ มาบำรุงตับ

วันพุธ - เพลงสดุดีอำนวยพร "สุขกายสุขใจเกษมสำราญ" นำธาตุน้ำ มาบำรุงไต

วันพฤหัส - เพลงสดุดีการพัฒนา "ฝึกและใช้เทคนิคสื่อธรรมเต้าเต๋อฯ" นำธาตุไฟ มาบำรุงหัวใจ

วันศุกร์ - เพลงสดุดีแหล่งพลังงาน "ฉิ่งจ้าวเหลาซื่อเก๋ยหว่อเต้าเต๋อซิ่นซี" นำธาตุดิน มาบำรุงม้าม

วันเสาร์ - เพลงจิตสื่อจิตสดุุดีจันทรา "จี ฮุย ฟู อยิว อยิน เซิน ตาว" นำธาตุหยิน มาปรับระบบการทำงานอัตโนมัติในร่างกาย

วันอาทิตย์ - เพลงสมาธิเต้าซิ่นสดุดีตะวัน "สมาธิเต้าซิ่นฯ" นำธาตุหยาง มาปรับระบบการทำงานอัตโนมัติในร่างกาย

ดนตรีสื่อข้อมูลเสริมสร้างยีนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยม

11 เพลง

 

 1. เต้าซิ่นคือวิทย์ใหม่นวกรรมแห่งสหัสวรรษใหม่

 2. สดุดีการฝึกฝนตามหาเต๋ากลับคืนมา

 3. สดุดีการฝึกฝนให้จิตวิญญาณไร้ผิด

 4. สดุดีการฝึกฝนไร้แย่งยื้อ

 5. สดุดีการฝึกฝนอัตตา เพื่อส่วนรวม ไร้อัตตา

 6. สดุดีการฝึกฝนตามหามูลรากแห่งชีวิต

 7. สดุดีการฝึกฝนบุปผาห้าธาตุ

 8. สดุดีการฝึกฝนส่วนลึกจิตวิญญาณ

 9. สดุดีการฝึกฝนวิทยาศาสตร์ทางจิต

 10. สดุดีการฝึกฝนจิตรู้แจ้ง

 11. สดุดีกลอนอำนวยพร

ดนตรีเสริมแรงกระตุ้นให้โลหิตในระบบอวัยวะของร่างกายไหลเวียนดี

7 เพลง

 

 1. ฉันรักเธอเต้าเต๋อซิ่นซี

 2. สิ่งชี้แนะร่วมฝึกปฏิบัติ

 3. รักคือพลังของเรา

 4. ชาวเต้าซิ่นทุกคนต้องจดจำ

 5. เราคือชนรุ่นใหม่ชาวเต้าซิ่น

 6. แรงปรารถนา

 7. พบกันใหม่

ดนตรีเสริมแรงกระตุ้นในร่างกายและยกระดับจิต

5 ชุด

 

 1. ชุดช่วยเสริมแรงกระตุ้นภายในร่างกาย (4 เพลง)

 2. ชุดมีชีวิตที่ดีกว่า (6 เพลง)

 3. ชุดมีเต๋าแนบหทัย (5 เพลง)

 4. ชุดอวยพร (3 เพลง)

 5. คำสัตยาธิษฐานสลายภัยพิบัติ

bottom of page