top of page
FD4A4503.jpg

ชมรมอาสาเต้าซิ่น

ก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการรับรองฐานะชมรมจาก อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ ให้ดำเนินกิจการชมรมนี้เพื่อรวบรวมสมาชิกเต้าซิ่นในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนามูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากลในการเผยแพร่คัมภีร์เต้าเต๋อจิงให้ขยายวงกว้างโดยจัดการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือสังคมเป็นนโยบายสูงสุดตามอุดมการณ์สำคัญของการประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเจ๋อจิงที่ว่า "ปรองดองสังคมเป็นหน้าที่ของฉัน ปรองดองธุรกิจเป็นหน้าที่ของฉัน ปรองดองครอบครัวเป็นหน้าที่ของฉัน ปรองดองกายและใจของฉัน เป็นหน้าที่ของฉัน"

เรามาร่วมกันสานฝันอ.จ้าวเมี่ยวกว่อ ด้วยการพัฒนาศักยภาพยกระดับการฝึกฝนของอาสาเต้าซิ่นให้ทันสมัยสมกับยุค 4.0 ให้เผยแผ่เต้าเต๋อจิงสู่มวลชน ให้สังคมไทยเป็นสังคมคนดี อยู่เย็นเป็นสุขชั่วชีวี

 

ชมรมอาสาเต้าซิ่น เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการก่อตั้ง วาระ 2 ปี ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

OrgChart2.png
bottom of page