8 รับใช้สังคม

พัฒนาตนให้สมบูรณ์

 เป็นการฝึกฝนหลอมหล่อ และยกระดับจิตวิญญาณ มอบอุทิศจิตแห่งความรัก ช่วยเหลือผู้คน ยกระดับคุณค่าของตน สร้างสนามแม่เหล็กแห่งรักด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่ถือเป็นบุญคุณ