top of page
2สค (65).JPG

6 ร่วมฝึกปฏิบัติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

เป็นการศึกษาเต้าเต๋อจิงและฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีทั้ง 8 สาขาร่วมกัน ในวันสุดสัปดาห์

เพื่อแบ่งปันธรรมปีติ ความสุข และความสำเร็จจากการฝึกปฏิบัติ ที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

เสียงอ่านคัมภีร์ เต้าเต๋อจิง 81 บท
51:00

เสียงอ่านคัมภีร์ เต้าเต๋อจิง 81 บท

เสียงอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ (ประพันธ์และเรียบเรียงโดย อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ) อ่านโดย คุณ เนตรทราย คุรุจิตธรรม คัมภีร์เต้าเต๋อจิง คัมภีร์เต้าเต๋อจื่อ ประพันธ์โดยท่านเหล่าจื่อเป็นเวลาเกือบ 2800 ปีมาแล้ว (ก่อนศาสนาพุทธ) ประกอบด้วยอักษรจีนห้าพันคำ แบ่งแยกออกเป็น 81 บท มีคำกล่าวว่า คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์ ว่าด้วยศาสตร์ของการเป็นผู้นำ และได้มีคนมาถอดความแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน "เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน คัมภีร์นี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักปราชญ์ชาวจีน และแพร่หลายในแถบประเทศตะวันออกต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตก ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของแนวคิดคือ การยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติมิใช่การปรุงแต่งตามตัณหา หรือความปรารถนาของมนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นที่มหัศจรรย์มาก ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใดจึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้
bottom of page