top of page
logo DaoDe by art.jpg

มูลนิธิ

เหลาจื่อเต้าเต๋อสากล

        เป็นองค์กรการกุศล ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. การสังคมสงเคราะห์

2. ส่งเสริมการบำบัดโรคต่างๆ โดยวิธีการฝึกสมาธิ

3. ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน พัฒนาคนให้มีคุณธรรม มี

    สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

4. ดำเนินการ เพื่อสาธารณะประโยชน์

      อนึ่งมูลนิธิฯ มีภารกิจในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า อีกทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนาจิต และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้

      มูลนิธิฯ มีศูนย์ศึกษาฝึกปฏิบัติสำหรับผู้สนใจห่วงใยรักสุขภาพ ชื่อว่า "ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล" ตั้งอยู่ในเมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

bottom of page